Privacy Policy – Privacy & Terms

Tài nguyên số (tainguyenso.net)

https://tainguyenso.net/privacy

4IT Community Extension

Đây là một ứng dụng nhỏ giúp kiểm tra thứ hạng của bạn tại nhóm 4IT Community. Chúng tôi chỉ sử dụng duy nhất ID công khai của bạn và chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin này với bất cứ ai trừ trường hợp luật pháp yêu cầu.

This is a small application to check your ranking at 4IT Community group. We only use your public facebook id to show you your rank. We will not share this information with anyone.